Avon Park. 2545 NE Chilton Rd Avon Park Lake. Fri Feb 1 - Sat Feb 2 8am-4pm.